Tag: Yamaha

ทดลองบันทึกภาพและเสียงจาก Grand Piano

18/07/2011

เริ่มแรกผมเพียงแต่จะบันทึกเสียงและภาพจาก Grand Piano ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ แต่ด้วยไอเดียของครูเอก Acidstudio เลยกลายเป็น Project ย่อมๆ ที่ใช้อุปกรณ์มากมายหลายตัวครับ