Grand Piano ที่ใช้เล่นในงานนี้
ถ่ายรูปกับบ่าวสาว

วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends Pullman King Power

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ

เค้กงานแต่งงาน

วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends Prince Palace Hotel

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ

วงดนตรีบรรเลงแซกโซโฟน เปียโน

วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends The Legend Resort แม่กลอง

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ

เค้กงานแต่งงาน

วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends Four Wings Hotel Bangkok

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ

มุมสำหรับวงดนตรี งานแต่งงาน

วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends สมาคมนายทหาร ค่ายพิบูลสงคราม จ.ลพบุรี

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ

เวทีงานแต่งงาน

วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends โรงเรียนบวรวิทยา 2 อยุธยา

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ